خرید لباس جدید بارسلونا 43درصد مخازن سدها از آب پر شد

وزارت نیرو از افزایش 13 درصدی حجم ورود آب به مخازن سدها و پر شدن 43 درصدی سدها از آب خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته گذشته 17 میلیارد و 160 میلیون مترمکعب به ثبت رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نزدیک به 270 میلیون مترمکعب معادل 13 درصد افزایش نشان می دهد.حجم آب ورودی به سدهای کشور در دوره مورد بررسی سال آبی جاری با افزایش 13 درصدی در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به 1 میلیارد و 540 میلیون مترمکعب رسیده است. این میزان در زمان مشابه سال گذشته 1 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای مهرماه 90 تا پایان هفته گذشته 2 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب گزارش شد که میزان آب خروجی در زمان مشابه پارسال 2 میلیارد و 200 میلیون مترمکعب بوده است که از افزایش 20 درصدی آب های خروجی سدهای کشور خبر می دهد.مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی 40 میلیارد و 253 میلیون مترمکعب اعلام شده که 43 درصد آن از آب پر شده است.